///جای خالی قلبم///
دل نوشته
ﻫِﯽ ﺩﺧﺘــــﺮِ ﺟـــﻮﻥ 

ﺯﺣﻤﺖ ﻧــــﮑﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘــــﻦ ﺭﺍﺑـــﻄﺘﺖ !!!.

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘــــﻪ ﭘﺴﺮﺍﻣــــﻮﻥ

 ====> ﺟِ***ﺪﻩ ﭘَﺴَﻨﺪ <==== ﺷـــﺪﻥ...!!!

+ ^_^ چهارشنبه پنجم شهریور 1393 ^_^ 8:46 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
کسى رادوست بدارکه براى ديدن تونيازى به بهانه نداشته باشد
+ ^_^ سه شنبه چهارم شهریور 1393 ^_^ 5:33 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
بوی این عطر های گرون قیمتشو ول کن.مرد باید بوی اعتماد بده
+ ^_^ جمعه سی و یکم مرداد 1393 ^_^ 9:58 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
✘ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ✘     

 ✘ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ✘         

....ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ...       

 ﻣﺜـﻞ ﺩی √       

  ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ √       

  ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ √      

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ     

    ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ...

        ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ    

      ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن.........      

    ﭘــُﺮ ﺍﺯ ✘ ﺳﮑـــــ‍ـــ‍ـــــــ‍ـــ‍ـــــــــــــــﻮﺗـﻢ ✘

+ ^_^ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ^_^ 5:29 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
غخداياازاين دنيابريدم خسته شدم
+ ^_^ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ^_^ 4:12 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
وقتی

+ ^_^ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ^_^ 14:37 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
✔ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﺍﻣﺎ ...
✔ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﺍﻣﺎ ...
✔ﺧﻴﻠﻰ ﭼﻴﺰﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ
✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ مجازم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ به دست آوردن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ
✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ عشق و عاشقی مال وقتیه که
✔هنوز مطمئن نیستم بدون من نمی تونه
✔وقتی فهمیدم دیگه ﺍﺭﺯﺵ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﻣﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ

✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ وقتی رد پام تو دل یکی ثبت شد
✔ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﻮ ﻧﻪ ﺍﻯ تفننی ﺑﺸﻜﻨﻢ
✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ وقتی احساس یکی واسم روشد
✔دیگه حتی اگه خودمم اشتباه کردم می تونم اونو مقصر بدونم ...
✔یاد گرفتم که ...
✔تو بتازون ... که دست بالای دست بسیار است !!!!!!!!!!!!!

+ ^_^ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ^_^ 14:37 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ
✔ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ؛✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ،✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﻮﺩﯼ،✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﻧﺸﺴﺘﯽ،✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺶ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺭﺩﯼ،✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺶ ﺫﻭﻕ ﮐﺮﺩﯼ،✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩﯼ،✔
✔ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ........✔

✔ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ ﭘﺸﯿﺰﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ !✔
✔ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻨﺪ ....✔
✔ﭼﻮﻥ ﺷﺮﻭﻉ ِ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻩ !✔
✔ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ِ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﺣﺬﻑ ﻣﯿﺸﯽ ....✔
✔ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ، ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﮑﺴﺖ ...✔
✔ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺳﺖ !✔

✔ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺪﯼ ﺍﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ ....✔
✔ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ✔
✔ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ game over ﻣﯿﺸﻮﯼ ...............✔
✔ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ! ﻭﻗﺖ ﻧﺬﺍﺭ ! ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪﻡ✔

+ ^_^ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ^_^ 14:36 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
قلبمـ
اینــــ بـــــار ڪــــہ آمــــدے دستــانتــ را روے قلبمـــ بـــگـذار تـــــا بفهمــے اینــــ دلــــ … بــــا دیــــد نــــ تــــــــو نــمــے تــپـــد مــے لـــــــرزد
+ ^_^ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ^_^ 14:33 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
آرزو
خدارابه اندازه آرزوهایت کوچک نکن ,,,آرزوهایت رابه اندازه خدابزرگ کن... قشنگی زندگی به اینه که درتمام لحظه های گرفتاری بدونی یکی هست که همیشه تو بهترین لحظه هاش بهترین آرزورابرایت دارد,,,**
+ ^_^ یکشنبه چهارم خرداد 1393 ^_^ 21:36 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~