X
تبلیغات
تنهایی
تنهایی
دل نوشته
تکرار
هـــــــــــربــــارمی خـــوام بیــــام سمتـــــت

یـــــادم می افتــــد

دلــــــتــــنگی

بهــــانــه خــــوبـــی بــــرای تــــکـــراریــــک

اشــــتبـــاه نیــــسـت

 

+ ^_^ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ^_^ 9:52 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
دانستن هدف زندگی یادانستن بهترین راه خدمت به خداکافی نیست,افکارخودت رابه عمل آور,راه خودش رانشان می دهد. ***** امروزفردایی ست که دیروزنگرانش بودی! ***** بایدشجاعانه قدم درراه گذاشت,زیرابزرگ ترین کارها باکوچک ترین گام هاشروع وسخت ترین گام اولین گام است! ***** ناکامی یعنی تاخیرنه شکست مسیرانحرافی موقت است,نه کوچه بن بست. ***** سرانجام دریافتم که درقلب زمستان,تابستانی شکست ناپذیردر درونم وجود دارد. ***** خم می شوم ,ولی خردنمی شوم! ******* ارزش انسان درچیزی که بدست می آوردنیست,بلکه ارزش انسان درچیزیست که مشتاق آن است. ****** تومعمارزندگی خودت هستی پس شکست هایت راگردن کسی نینداز! ****** جایگاه ما در زندگی یعنی تجسم عینی آرزوهاورویاهایمان...
+ ^_^ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ^_^ 10:57 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
سختی هابه مامی اموزدکه زندگی رابیشترقدربدانیم.گاه پیش ازآن که قدرزندگی اطراف رابشناسیم احساس ترس وتنهایی کرده ایم,همان گونه که رشدمی کنیم زندگی دگرگونه می شودواین حقیقتی است پذیرفتنی.آموختن بیشتر,رشدبیشتررابه همراه می آورد. آزردن,ترسیدن,تنهاماندن وگریستن,منزل های راه آموختن اند.درک احساساتمان,زندگی راعرصه ی نبردوپیروزی می کند,گذران دوران سخت ازتوهمان می سازدکه هستی,یکی ازمهمترین گام هایی راکه بایدبرداری,برداشته ای,آغازهرروزنوبه تومی گویدکه شایسته آنی که لبخندبزنی,آغازهرروزنوتورابراین باورمی رساندکه می توانی دل دیگری راشادکنی,زیرااین تویی که خوبی وزیبایی,زیبایی تودردرون توست واین زیبایی باحضورتوجهان راازخودلبریزمی کندودیگران می توانندآن رااحساس کنند. شادی زندگی به تمامی دربرابرتوست;زندگی ازآن توست وفرصتی دربرابرت که آن کس وآن چیزی باشی که می خواهی!
+ ^_^ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ^_^ 10:45 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
خدایا

 

+ ^_^ شنبه سی ام فروردین 1393 ^_^ 11:22 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
تنهاییام

بعضیا فک میکنن با خیلیام . . .خیلیام فک میکنن با بعضیام . . .قشنگیش اینه که من موندم و تنهاییام . . . (!)

+ ^_^ شنبه سی ام فروردین 1393 ^_^ 11:18 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

تُـــو فـــَـــآضـــلآبــــ بُــــرو......

ولـــی تــــو فـــآز لـــــــآو نــــرو ......


+ ^_^ شنبه سی ام فروردین 1393 ^_^ 11:11 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
مامانم دوست دارم
+ ^_^ شنبه سی ام فروردین 1393 ^_^ 11:7 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
تنها
یاددوران بچگی بخیر... اون موقع فکرمیکردم تنهایی یعنی وقتی کسی خونمون نیست:((
+ ^_^ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ^_^ 12:45 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
تمام...

وقتی مـــــــــــال یکــــــی دیگه شـــــــدی

تازه بقــــــــیه یادشــــــون میفته

تـــــــــوهم وجود داشــتی

+ ^_^ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ^_^ 10:1 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
سَرِ خاکِ مَن...!!

سَرِ خاکِ مَن...!!

 

اونی کِه بیشتَـر اذیَتَـم کَــرد بیشــتَر گِـریِه میکُــنِه...!!


اونی کِه نَخواستْ ما رو بِالاَخَرِه میاد دیدَنِ جَسَدم...!!


اونی کِه حَتی نَیومَد تَوَلُدَم زیرِ تابوتَمو گِرِفْتِــه...!!


اونی کِه سَلامْ نِـمیکَردْ میاد بَرایِ خُدافِظی...!!


عَجَبْ روزیِـه اون روزْ...!! 

 

حِیف کِه اونْ موقِع خودَم نیستَـمْ...!!

+ ^_^ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ^_^ 9:55 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~